JNDI

Posted by admin

Globalny JNDI musi zawierać referencje postaci:

java:global[/app-name]/module-name/bean-name[!FQN]

gdzie:
app-name - nazwa aplikacji (lub EAR - opcjonalne),
module-name - nazwa modułu (JAR lub WAR),
FQN - w pełni kwalifikowana nazwa interfejsu

elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.

Przykład:

@Stateless(name="MyEJB")
public class MyEJBBean implements MyEJBRemoteBusiness, MyEJBLocalBusiness
{
...
}

javax.naming.Context jndiContext = new InitialContext();
final String jndiName = "java:global/myapp/myejb/MyEJB!" + MyEJBRemoteBusiness.class.getName();
MyEJBRemoteBusiness bean = (MyEJBRemoteBusiness)jndiContext.lookup(jndiName);

Tags: